Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Olsztynku przez osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, szkolne kasy oszczędnościowe, pracownicze kasy zapomogowo– pożyczkowe, rady rodziców objęte są ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. U.nr 209, poz.1315).

Kwota gwarantowana — równowartość 100.000 EURO.

Przy rachunkach wspólnych ochrona BFG dotyczy każdego ze współwłaścicieli z osobna.

Pod pojęciem „depozyty” należy rozumieć sumę środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach w BS (lokaty terminowe, rachunki bieżące, rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo– rozliczeniowe)

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 lipca 2009r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (BFG) oraz ustawy Prawo Bankowe (Dz. U Nr 144 poz. 1176), uprzejmie informujemy o przynależności Banku Spółdzielczego w Olsztynku do BFG, zakresie i zasadach gwarantowania wierzytelności, a także o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku Spółdzielczego w Olsztynku.

Bank Spółdzdielczy w Olsztynku uczestniczy w obowiązkowym systemie gwarantowania środków pieniężnych określonym w ustawie z dnia 14 grudnia 1994r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 z późn. zm.). System gwarantowania obejmuje środki pieniężne zgromadzone na imiennych rachunkach bankowych deponentów lub należne z tytułu wierzytelności potwierdzonych imiennymi dokumentami wystawionymi przez bank.

Obowiązkowym systemem gwarantowania objęte są środki pieniężne deponentów, tj. środki pieniężne:

 1. osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej o ile posiadają zdolność prawną
 2. zgromadzone na rachunkach: oszczędnościowych, oszczędnościowo – rozliczeniowych oraz terminowych lokat oszczędnościowych prowadzonych dla szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo – oszczędnościowych
 3. zgromadzone na rachunkach: oszczędnościowych, oszczędnościowo – rozliczeniowych oraz terminowych lokat oszczędnościowych należące do osób uprawnionych do zwrotu kosztów pogrzebu oraz otrzymania wypłaty z tytułu dyspozycji wkładem na wypadek śmierci.

W przypadku rachunków wspólnych, deponentem jest każdy we współposiadaczy konta osobno.

Gwarancje BFG nie obejmują środków zdeponowanych w banku przez:

 1. Skarb Państwa
 2. Banki krajowe, instytucje kredytowe i banki zagraniczne
 3. podmioty działające na podstawie ustawy z dn. 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.)
 4. podmioty działające na podstawie ustawy z dn. 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.)
 5. podmioty działające na podstawie ustawy z dn. 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U Nr 44, poz. 202, z późn. zm.)
 6. podmioty działające na podstawie ustawy z dn. 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.)
 7. podmioty działające na podstawie ustawy z dn. 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U z 2004r. Nr 159, poz. 1667, z późn. zm.)
 8. jednostki organizacyjne, które zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dn. 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U z 2002r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.), nie są uprawnione do sporządzania uproszczonego bilansu oraz rachunku zysków i strat, z wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego
 9. akcjonariuszy banku posiadających w dniu zawieszenia działalności banku pakiet co najmniej 5% akcji, a także podmiotów w stosunku do nich zależnych lub dominujących
 10. członków zarządu i rady nadzorczej banku oraz osób pełniących w banku funkcje dyrektorów i zastępców dyrektorów departamentów, jak również dyrektorów i zastępców dyrektorów oddziałów, w przypadku gdy osoby te będą pełnić swoje funkcje w dniu zawieszenia działalności banku lub dniu wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości banku, bądź w okresie bieżącego roku obrotowego (obrachunkowego) lub poprzedzającego zawieszenie działalności banku lub dzień wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości banku.

Obowiązkowym systemem gwarantowania objęte są środki pieniężne w walucie polskiej lub walutach obcych według stanu na dzień zawieszenia działalności banku, powiększone o należne odsetki naliczone do dnia wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości banku, a także kwoty wynikające z dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz koszty pogrzebu, o ile stały się wymagalne przed dniem zawieszenia działalności banku, z wyłączeniem papierów wartościowych innych niż opiewające wyłącznie na wierzytelności pieniężne.

Maksymalna kwota środków pieniężnych która może być zwrócona jednemu dysponentowi w ramach gwarancji BFG, stanowi równowartość w złotych kwoty 50 tyś. euro, niezależnie od tego, w jakiej wysokości i ilu rachunkach posiadał środki pieniężne lub z ilu wierzytelności przysługują mu należności w banku. Podstawą wyliczenia należnej od Funduszu kwoty jest suma środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach oraz wierzytelności z innych czynności bankowych. Do obliczenia równowartości 50tyś. euro w złotych stosuje się średni kurs Narodowego Banku Polskiego obowiązujący w dniu, w którym sąd postanowił o ogłoszeniu upadłości banku. Deponent może otrzymać środki objęte gwarancją w ciągu 5 lat od dnia ogłoszenia upadłości banku.