Sposób składania reklamacji

Klient Banku Spółdzielczego w Olsztynku ma możliwość złożenia reklamacji, czyli wystąpienia zawierającego zastrzeżenia dotyczące świadczonych usług lub działalności Banku, a Bank ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji według poniższych zasad:

Informacje ogólne

 1. Bank Spółdzielczy w Olsztynku podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
 2. Reklamacje składane przez Klienta będą rozpatrywane rzetelnie, wnikliwie, z zachowaniem obiektywizmu oraz z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dobrych praktyk.

Zasady wnoszenia reklamacji

 1. W celu umożliwienia Bankowi rzetelnego rozpatrzenia reklamacji, Klient powinien zgłosić reklamację niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia.
 2. Reklamacja powinna zawierać istotne dla rozpatrzenia sprawy zastrzeżenia oraz dane adresowe Klienta.
 3. Klient może złożyć reklamację w sekretariacie jednostki podstawowej Banku oraz w dowolnej jednostce organizacyjnej Banku zajmującej się obsługą klientów
 4. Reklamację składa się w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty, posłańca, faxu, osobiście lub poprzez pełnomocnika umocowanego w formie pisemnego pełnomocnictwa,
 5. W przypadku złożenia reklamacji osobiście lub przez pełnomocnika, Bank na życzenie Klienta przekazuje mu potwierdzenie złożenia reklamacji w trybie z nim uzgodnionym.
 6. Klient może złożyć reklamację w formie ustnej, jeżeli dotyczy ona kwestii nie wymagających wdrażania procesu reklamacyjnego i którą można rozstrzygnąć w trybie natychmiastowym. W takim przypadku Bank rejestruje reklamację tylko na wyraźne życzenie Klienta.
 7. Pismo z reklamacją powinno zawierać zwięzły i krótki opis stanu faktycznego z zaznaczeniem daty i miejsca dokonywania czynności podlegającej reklamowaniu oraz jasno wyartykułowane zastrzeżenia ( zarzuty ) Klienta.

Tryb rozpatrzenia reklamacji

 1. Bank udziela odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie do 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
 2. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy, zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i termin 30-dniowy nie może zostać dotrzymany, Bank informuje Klienta o przyczynie opóźnienia, wskazując okoliczności które muszą zostać ustalone oraz przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 90 dni od daty otrzymania reklamacji.

Sposób udzielania odpowiedzi na reklamację

 1. Bank udziela odpowiedzi w sprawie złożonej reklamacji w formie pisemnej i wysyła ją do Klienta za pośrednictwem poczty z potwierdzeniem odbioru bądź w innej formie uzgodnionej z Klientem.
 2. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Klienci Banku będący konsumentami mają możliwość zwrócenia się o pomoc do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumenta lub wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego.