Skip to main content
 • BFG

BFG

bfg logo

Depozyty gromadzone w Banku, tak jak w pozostałych bankach krajowych, są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (zwany dalej BFG), zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowanych depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U.z 2017r., poz. 1973 z późn. zm.) Szczegółowe informacje na temat gwarancji znajdują się w Arkuszu informacyjnym dla deponentów oraz wyżej cytowanej ustawie.

WYSOKOŚĆ GWARANCJI

Gwarancjami Funduszu objęte są środki pieniężne nieprzekraczających równowartości w złotych do 100 000 euro w odniesieniu do każdego deponenta w Banku Spółdzielczym w Olsztynku. Rachunki wspólne również objęte są gwarancjami. W przypadku rachunku wspólnego kwota gwarantowana wyliczana jest odrębnie dla każdego ze współposiadaczy rachunku. Należność deponenta z tytułu rachunku wspólnego liczona jest w następujący sposób: środki na rachunku dzielone są między wszystkich współposiadaczy, zgodnie z postanowieniami umowy rachunku, a jeśli takich postanowień nie ma – ustala się dla wszystkich równe części i oblicza wartość gwarancji dla każdego z współposiadaczy rachunku osobno. W przypadku rachunków powierniczych, deponentem jest każdy z powierzających w granicach wynikających z ich udziału w kwocie zgromadzonej na rachunku powierniczym a w granicach pozostałej kwoty deponentem jest powiernik.

KTO JEST OBJĘTY OCHRONĄ ?

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:

 1. osób fizycznych,
 2. osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego,
 3. jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
 4. szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych,
 5. rad rodziców.

KTO NIE JEST OBJĘTY OCHRONĄ?

W przypadku banku gwarancje BFG nie obejmują środków zdeponowanych w banku przez:

 1. Skarb Państwa,
 2. banki krajowe, banki zagraniczne oraz instytucje kredytowe – w rozumieniu ustawy – Prawo bankowe,
 3. spółki prowadzące giełdę, rynek pozagiełdowy lub alternatywny system obrotu, firmy inwestycyjne, zagraniczne firmy inwestycyjne, zagraniczne osoby prawne prowadzące działalność maklerską oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
 4. krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń, krajowe i zagraniczne zakłady reasekuracji, w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
 5. fundusze inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze zagraniczne, spółki zarządzające, oddziały towarzystw inwestycyjnych w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych,
 6. otwarte fundusze emerytalne, pracownicze fundusze emerytalne, powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne w rozumieniu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
 7. spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową w rozumieniu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych,
 8. osoby posiadające w dniu spełnienia warunku gwarancji pakiet co najmniej 5% ogólnej liczny głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym, a także osoby, które w stosunku do nich są podmiotami dominującymi lub zależnymi w przypadku gdy osoby te pełniły swoje funkcje w dniu spełnienia warunków gwarancji, bądź w okresie bieżącego roku obrotowego (obrachunkowego) lub poprzedzającego dzień spełnienia warunku gwarancji,
 9. członków zarządu i rady nadzorczej banku krajowego oraz osoby pełniące w tym banku funkcje dyrektorów i zastępców dyrektorów w centrali banku, jak również dyrektorów i zastępców dyrektorów oddziału tego banku, w przypadku gdy osoby te pełniły swoje funkcje w dniu spełnienia warunku gwarancji, bądź w okresie bieżącego roku obrotowego (obrachunkowego) lub poprzedzającego dzień spełnienia warunku gwarancji,
 10. dyrektorów oraz zastępców dyrektora oddziału banku zagranicznego lub oddziału instytucji kredytowej, w przypadku którego nastąpiło spełnienie warunku gwarancji, jeżeli osoby te pełniły swoje funkcje w dniu spełniania warunku gwarancji, bądź w okresie bieżącego roku obrotowego (obrachunkowego) lub poprzedzającego zawieszenie działalności banku lub dzień spełnienia warunku gwarancji.

KTÓRE ŚRODKI SĄ OBJĘTE OCHRONĄ?

Ochronie podlegają:

 1. środki pieniężne zgromadzone przez deponenta na rachunkach bankowych,
 2. kwoty wydatkowane na koszty pogrzebu posiadacza rachunku oraz kwoty z tytułu dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji,
 3. należności wynikające z bankowych papierów wartościowych, potwierdzone dokumentami imiennymi wystawionymi przez emitenta lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o ile zostały wyemitowane przed dniem 2 lipca 2014r.

OCHRONĄ GWARANCYJNĄ NIE SĄ OBJĘTE ŚRODKI PIENIĘZNE I NALEŻNOŚCI:

 1. wpłacone tytułem udziałów i wkładów członkowskich do spółdzielni,
 2. kwoty drobne (suma środków niższa niż równowartość 2,5 euro), jeżeli są one jedynymi środkami deponenta objętymi ochrona gwarancyjną i jeżeli znajdują się one na rachunkach bankowych, na których w okresie 2 lat przed dniem spełnienia warunku gwarancji nie dokonano obrotów, poza dopisywaniem odsetek lub pobieraniem prowizji lub opłat,
 3. z tytuły pieniądza elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych( Dz. U. z 2014r., poz.873 i 1916 oraz z 2015r., poz.1764,1830 i 1893) oraz środki pieniężne otrzymane w zamian za pieniądz elektroniczny, o których mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy.

ZASADY OBLICZANIA KWOTY GWARANTOWANEJ

 1. kwota gwarantowana obliczana jest od sumy środków pieniężnych ulokowanych na wszystkich rachunkach (np. lokatach terminowych, rachunkach bieżących, rachunkach oszczędnościowo – rozliczeniowych) jednej osoby w danym banku,
 2. w przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębna kwota gwarancji.

 Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę środków gwarantowanych jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Więcej informacji na stronie:https://www.bfg.pl/

Znajdziesz nas też tutaj