Skip to main content
  • Emerytury i Renty Zagraniczne

Emerytury i Renty Zagraniczne

10-01-2024

Kliencie, jeżeli:

  • Twoim miejscem zamieszkania dla celów podatkowych jest Polska

oraz

  • otrzymujesz świadczenia emerytalne lub rentowe z kraju innego niż Polska,
to jesteś zobowiązany przed otrzymaniem pierwszej wpłaty poinformować o tym bank prowadzący rachunek, na który wpływa taka zagraniczna emerytura bądź renta. 

Jak to zrobić?

  • wypełnij OŚWIADCZENIE  i dostarcz je do nas (osobiście, pocztą tradycyjną lub elektroniczną)
  • pamiętaj o dołączeniu kopii decyzji o przyznaniu świadczenia przez zagraniczną instytucję przetłumaczonej na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Dlaczego to takie ważne?

W przypadku rent i emerytur z zagranicy Bank pełni rolę płatnika i jest zobowiązany do poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zobowiązują nas do tego przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 35) w związku z art. 85 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jaka jest wysokość zaliczek na podatek i składki na ubezpieczenie zdrowotne?

Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych jest potrącana według obowiązującej w danym roku skali podatkowej.

Składka zdrowotna stanowi 9% podstawy wymiaru składki. 

Co Bank robi z pobranymi zaliczkami i składkami?

Pobrane przez Bank zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych są przekazywane na rachunek Urzędu Skarbowego. Pobrane przez Bank składki na ubezpieczenie zdrowotne są przekazywane  na rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Czy Bank pobierze zaliczki i składki od każdego świadczenia z zagranicy?

Zaliczki potrącane są na podstawie zawartych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Umowy te precyzyjnie określają, w którym państwie pobierany jest podatek.

Sładka zdrowotna pobierana jest przez Bank, jeśli otrzymujesz świadczenie z państwa spoza Unii Europejskiej lub spoza Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu.

Jeśli otrzymujesz świadczenie z państw Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu innych niż Polska lub ze Zjednoczonego Królestwa składkę zdrowotną pobiera się tylko wtedy, gdy pobierasz polską emeryturę lub rentę, która podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zasadność potrącania składek zdrowotnych weryfikowana jest indywidualnie przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Co zrobić, jeżeli nie zgadzam się z poborem zaliczek/składki na ubezpieczenie zdrowotne?

Jeżeli masz wątpliwości co do zasadności poboru zaliczek, możesz złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Taki wniosek składa się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Szczegółowe informacje na temat zasad składania wniosków znajdują się na stronie Krajowej Informacji Skarbowej.

Jeżeli masz zastrzeżenia dotyczące zaliczek pobranych już przez bank, możesz złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty do Naczelnika Pomorskiego Urzędu skarbowego w Gdańsku (urząd właściwy ze względu na miejsce siedziby Banku Spółdzielczego w Sztumie będącego płatnikiem). 

Jeżeli masz zastrzeżenia dotyczące składki na ubezpieczenie zdrowotne, możesz złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji do oddziału NFZ właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania.

Czy dostanę od Banku PIT 11?

Jeśli dostarczyłeś do nas poprawnie wypełnione Oświadczenie osoby otrzymującej emeryturę\rentę zagraniczną oraz kopię decyzji o przyznaniu świadczenia, wyślemy PIT-11:

  • do właściwego Urzędu Skarbowego w terminie do końca stycznia,
  • do Ciebie w terminie do końca lutego. 

Informację PIT-11 musisz uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym.

Znajdziesz nas też tutaj